Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony pn.:Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach MIR-PIB w Gdyni
numer postępowania: PN/24/FZP/FGB/2017
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: .
kod CPV: 45521000-1 45453000-7 45432100-5
szacunkowa wartość EUR: Poniżej równowartości 30 000 euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-08-24
data wszczęcia procedury: 2017-08-24
data ostatniej modyfikacji: 2017-11-20 14:25:03
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232