Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Wykonanie usługi druku wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego monografii pt. Wykorzystanie nowoczesnych ,kompleksowych technologii przetwarzania karpi w gospodarstwach akwakultury oraz zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik
numer postępowania: 39/FZP/NM/2022
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi druku wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego monografii pt. Wykorzystanie nowoczesnych, kompleksowych technologii przetwarzania karpi w gospodarstwach akwakultury oraz zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik. Wielkość nakładu 150 egz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia. Zamawiający dostarcza materiały do druku. Zamawiający posiada ISBN dla monografii. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
kod CPV: 79800000-2
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 000 zł
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022-05-27
data wszczęcia procedury: 2022-05-27
data ostatniej modyfikacji: 2022-10-27 09:21:21
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232