Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Wykonanie oznaczenia dioksyn i furanów (PCDD/F), dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB) oraz kwasu perfluorooktanosulfonowego i jego pochodnych (PFOS) w zliofilizowanych próbkach ryb.
numer postępowania: 47/FZP/NC/2022
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu oznaczenia dioksyn i furanów (PCDD/F) oraz dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB) w 33 zliofilizowanych próbkach ryb oraz kwasu perfluorooktanosulfonowego i jego pochodnych (PFOS) w 21 zliofilizowanych próbkach ryb dla potrzeb Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego. Przedmiot zamówienia jest opisany szczegółowo w załącznikach do niniejszego zaproszenia: 1. Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 2. Załącznik 2 – Wzór umowy wraz z załącznikami.
kod CPV: 73210000-7
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 tyś złotych
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022-07-20
data wszczęcia procedury: 2022-07-20
data ostatniej modyfikacji: 2022-10-27 09:21:51
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232