Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Zakup części wymiennych do mikroskopów
numer postępowania: 49/FZP/SZ/2022
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Zadanie 1 – Dostawa 2 sztuk podstaw/statywów mikroskopowych o parametrach zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz Zadanie 2 – Dostawa 4 sztuk podziałek okularowych do mikroskopów/mikrometr okularowy o parametrach zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Opis Przedmiotu Zamówienia. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 3 do SWZ.
kod CPV: 38519000-6
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 tyś złotych
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022-07-21
data wszczęcia procedury: 2022-07-21
data ostatniej modyfikacji: 2022-11-29 13:43:23
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232