Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Wykonanie usługi druku wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego monografii pt. „Utylizacja wód po pompowych wyładunkach ryb”
numer postępowania: 30/FZP/DNF/2024
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi druku wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego monografii pt. „Utylizacja wód po pompowych wyładunkach ryb”. Wielkość nakładu 150 egz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 i we wzorze umowy - załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia. Zamawiający dostarcza materiały do druku. Zamawiający posiada ISBN dla monografii. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
kod CPV: 79800000-2 – Usługi drukowania i powiązane
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 000,00 zł
data zamieszczenia ogłoszenia: 2024-04-16
data wszczęcia procedury: 2024-04-16
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-06 13:17:37
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232