Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w podziale na 2 zadania dla MIR-PIB
numer postępowania: 35/FZP/FG/NSW/DSZ/2024
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania: 1. Świadczenie usług pocztowych. 2. Świadczenie usług kurierskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych tj. każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.
kod CPV: 64110000-0 – Usługi pocztowe
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 000,00 zł
data zamieszczenia ogłoszenia: 2024-05-13
data wszczęcia procedury: 2024-05-13
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-24 13:39:22
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232