Szukaj:
nazwa przetargu: Naprawa nawierzchni na dolnym patio
numer postępowania: PN/06/FZP/ FGB/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje następujących prac: a) demontaż nawierzchni betonowej poprzez skucie, b) wykonanie robót ziemnych, wywiezienie gruzu, podkopanie pod podbudowę, c) wykonanie robót sanitarnych związanych z regulacją i usunięciem studzienek sanitarnych, d) wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, e) montaż odwodnienia liniowego, f) wykonanie nawierzchni (z odpowiednimi spadkami ) z kostki brukowej. g) malowanie pasów z miejscami postojowymi i innych symboli poziomych. UWAGA: Prace powodujące nadmierny hałas i zapylenie należy wykonywać po godzinach pracy Instytutu i w uzgodnieniu z Zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i wymagania wykonania i odbioru robót budowalnych określa niniejsza SIWZ oraz: a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB), b) rysunki (nawierzchnia i wypusty, lokalizacja nawierzchni do naprawy), c) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami technicznymi, bhp i ppoż., zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi standardami, przestrzegając jednocześnie przepisów organizacyjno-technicznych obowiązujących na terenie MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni oraz w szczególności zgodnie z: 1) przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późn. zm.), 2) przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r.,poz.1570 z późn.zm.).
kod CPV: 45233251-3
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-02-15
data wszczęcia procedury: 2018-02-15
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-04 15:00:15
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232