Szukaj:
nazwa przetargu: Przeprowadzenie badań monitoringowych węgorzy, troci i łososi pochodzących z wód śródlądowych Polski w ramach realizacji Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich
numer postępowania: PN/10/FZP/ DM/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań monitoringowych węgorzy, troci i łososi pochodzących z wód śródlądowych Polski w ramach realizacji Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich. 4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 1954/2003 i (WE) Nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) Nr 2371/2002 i (WE) Nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013 r. z późń.zm.), z rozporządzeniem Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 60 z 05.03.2008, str. 1, z późn. zm.) oraz zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 15.12.2016 r. zatwierdzającą przedłożony przez Polskę plan prac w zakresie gromadzenia danych w sektorze rybołówstwa i akwakultury na lata 2017–2019
kod CPV: 73110000-6 , 79300000-7
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-03-06
data wszczęcia procedury: 2018-03-06
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-04 14:59:25
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Załączniki do SIWZ cz. I - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232