Szukaj:
nazwa przetargu: Dostawa sprzętu komputerowego
numer postępowania: PN/09/ FZP/FI/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w podziale na 3 zadania. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ, ilości poszczególnego asortymentu zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz rzeczowo-cenowy. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji
kod CPV: 30213100-6, 30213300-8 , 30234000-8, 48700000-5
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-03-08
data wszczęcia procedury: 2018-03-08
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-04 14:59:09
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232