Szukaj:
nazwa przetargu: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na zadania
numer postępowania: PN/13/FZP/ NB/NC/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na 4 zadania: Zadanie 1 - system do izolacji dna metodą kolumienkową, Zadanie 2 - wirówka z chłodzeniem, Zadanie 3 – wytrząsarka horyzontalna o ruchu posuwisto - zwrotnym Zadanie 4 - myjka ultradźwiękowa Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, nie będący przedmiotem praw osób trzecich oraz spełniać aktualne obowiązujące normy, być oznakowany zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13.4.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2017 r. poz. 1398), wszystkie parametry i wymagania określone w Załączniku nr 4 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być gotowy do użycia, tj. musi zostać dostarczony wraz z akcesoriami niezbędnymi do pracy urządzeń (np. kable, zasilacze,
kod CPV: 38000000
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-04-25
data wszczęcia procedury: 2018-04-23
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-04 15:04:54
kontakt:
faks: 58 7356 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232