Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: dostawa odpieniacza do filtracji wody morskiej w zbiornikach hodowlanych
numer postępowania: 34/FZP/ DH/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odpieniacza wody morskiej w zbiornikach hodowlanych dla Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. Przedmiot zamówienia i warunki dostawy szczegółowo zostały opisane w załączniku nr 2 (Opis urządzenia będącego przedmiotem dostawy) i załączniku nr 3 – wzór umowy do zaproszenia. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę do siedziby Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w Gdyni, 2) udzielenie gwarancji, 3) serwis gwarancyjny urządzenia zgodnie z § 5 umowy Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca musi złożyć ofertę na całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
kod CPV: 42912310-8
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-05-11
data wszczęcia procedury: 2018-05-11
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-04 14:58:55
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zampub@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232