Szukaj:
nazwa przetargu: Remont tarasu zewnętrznego wraz z wymianą balustrady w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni
numer postępowania: PN/17/FZP/ FGB/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest remont tarasu zewnętrznego wraz z wymianą balustrady w budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB przy al. Jana Pawła II 1. Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę oraz uzupełnienie otulin lastrykowych słupów tarasu, wymianę na posadzki tarasu, podwyższenie balustrady oraz dostosowanie tarasu do nowych wymagań Zamawiającego w zakresie eksploatacji budynku. Budynek obecnego Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB został wybudowany w latach 1937-39. Obiekt składa się z trzech kondygnacji. Budynek posiada wysokie przyziemie zagłębione od ok. 1m do 1,5m względem poziomu terenu, w którym znajduje się maszynownia główna. W całym kompleksie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB znajduje się siedem wejść – 2 wejścia główne na osi północ - południe z trzonem komunikacyjnym - windą i klatką schodową. Przedmiotowy taras znajduje się od strony północnej i wschodniej. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje następujących prac: a) prace rozbiórkowe, b) prace naprawcze filarów, c) prace naprawcze płyty tarasu, d) skucie i wykonanie nowej posadzki zewnętrznego tarasu oraz nowej warstwy betonu płukanego murków tarasu pod balustradami, e) wymianę balustrady tarasu B-1, f) prace naprawcze balustrad tarasu oraz balustrad schodów, g) wykonanie nowych odpływów z tarasu, h) prace elektryczne. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i wymagania wykonania i odbioru robót budowalnych określa niniejsza SIWZ oraz Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami: 1) Załącznik 1 do OPZ – Projekt budowlany p.n. „Projekt budowlany remontu tarasu zewnętrznego wraz z wymianą balustrady w budynku Akwarium Gdyńskiego, listopad 2017r. ” opracowany przez Piotr Fortuna Architekci, 2) Załącznik 2 do OPZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB) ogólna, 3) Załącznik 3 do OPZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB) szczegółowa, 4) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
kod CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45260000-7, 45262000-1, 45262700-8, 45212350-4
szacunkowa wartość EUR: poniżej 5 548 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-06-08
data wszczęcia procedury: 2018-06-08
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-12 09:10:53
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacje o powtórzeniu lub unieważnieniu czynności w postępowaniu - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232