Szukaj:
nazwa przetargu: Dostawa komputerów II
numer postępowania: PN/20/FZP/ FI/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 3 zadania. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ, ilości poszczególnego asortymentu zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz rzeczowo-cenowy. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji.
kod CPV: 30200000-1
szacunkowa wartość EUR: poniżej 300 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-07-18
data wszczęcia procedury: 2018-07-18
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-19 10:29:40
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232