Szukaj:
nazwa przetargu: Dostawa zintegrowanego, automatycznego niskoprzepływowego systemu pobierania gazowych (PUF) i aerozolowych składników (pył PM10 i PM2.5) powietrza
numer postępowania: PN/21/ FZP/NC/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego, automatycznego niskoprzepływowego systemu pobierania gazowych (PUF) i aerozolowych składników (pył PM10 i PM2.5) powietrza. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę urządzenia z ust. 1. do siedziby Zamawiającego, 2) podłączenie, skalibrowanie i uruchomienie urządzenia z ust. 1., 3) przeprowadzenie testów w siedzibie Zamawiającego, 4) przeszkolenie 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia z ust. 1., zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, 5) udzielenie gwarancji na warunkach określonych w § 5 wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) i w Załączniku nr 4 do SIWZ, 6) serwis gwarancyjny urządzenia zgodnie z § 5 wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) i w Załączniku nr 4 do SIWZ.
kod CPV: 38400000-9
szacunkowa wartość EUR: poniżej 300 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-09-06
data wszczęcia procedury: 2018-09-06
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-19 10:31:12
kontakt:
faks: 58 73 56 105
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232