Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: świadczenie przez okres 3 lat usług dostępu do systemów informacji prawnej na serwerze Wykonawcy, za pośrednictwem sieci Internet
numer postępowania: 67/FZP/ DO/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 3 lat usług dostępu do systemów informacji prawnej na serwerze Wykonawcy, za pośrednictwem sieci Internet. 2. Przedmiot umowy obejmuje: 1) udzielenie niewyłącznej i niezbywalnej licencji na dostęp on – line do elektronicznego systemu informacji prawnej pozostającego w dyspozycji Wykonawcy, 2) zapewnienie jednoczesnego dostępu online do systemu dla min. 3 użytkowników (przedstawicieli Zamawiającego), 3) aktualizację baz danych systemu przynajmniej 3 razy w tygodniu (zgodnie z ofertą Wykonawcy określoną w załączniku nr 2 do zaproszenia). 3. Szczegółowe czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisane są w § 4 wzoru umowy. 4. Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w następujących dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia: 1) załącznik nr 1 - Formularz oferty, 2) załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu zamówienia, 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, i z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany jest, bezpośrednio po zawarciu umowy, przeszkolić ok. 7-10 pracowników Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi systemu, metod wyszukiwania oraz zawartości udostępnionego systemu. Czas szkolenia nie powinien być krótszy niż 1 godz. i nie może przekroczyć 3 godz.
kod CPV: 48810000-9
szacunkowa wartość EUR: ponizej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-09-13
data wszczęcia procedury: 2018-09-13
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-19 10:32:07
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232