Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego.
numer postępowania: 37/FZP/ FG/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 1. Przedmiot umowy dostarczany będzie sukcesywnie przez Wykonawcę pod dwa możliwe adresy: a) Morski Instytut Rybacki- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, b) Akwarium Gdyńskie MIR- PIB, Al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia. 2. Dostawy będą realizowane w oparciu o zamówienia cząstkowe wysyłane przez Zamawiającego do Wykonawcy drogą mailową. Na zamówieniu cząstkowym Zamawiający zobowiązuje się podać rodzaj i ilość towaru. 3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień cząstkowych w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia w formie, o której mowa w ust. 5 powyżej. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w/w terminach, Wykonawca musi uzgodnić inny termin z Zamawiającym.
kod CPV: 30190000-7
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000€
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-10-02
data wszczęcia procedury: 2018-10-02
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-15 13:51:02
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232