Szukaj:
nazwa przetargu: Dostawa sprzętu komputerowego III
numer postępowania: PN/32/ FZP/FI/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w podziale na 3 zadania. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ, ilości poszczególnego asortymentu zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz rzeczowo-cenowy. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji. Zakres i wielkość zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji przedstawiono w siwz i załacznikach do niej
kod CPV: 30213100-6
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-12-13
data wszczęcia procedury: 2018-12-13
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02 14:58:37
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232