Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług związanych z pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych
numer postępowania: 01/FZP/ DO/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w załącznikach do zaproszenia: 1) załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 3 – wzór umowy. 2. Przedmiot umowy realizowany będzie w następujących lokalizacjach: 1) Morski Instytut Rybacki – PIB, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, 2) Akwarium Gdyńskie MIR-PIB, al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia, 3) Stacja Badawcza MIR-PIB w Świnoujściu, Plac Słowiański 11, 72-600 Świnoujście, 4) Zakład Sortowania i Oznaczania Planktonu MIR-PIB, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-552 Szczecin. Zamawiający wymaga by Inspektor Ochrony Danych był fizycznie obecny w lokalizacji, o której mowa w pkt 1) min. 16 godz. tygodniowo, oraz min. 1 raz w okresie obowiązywania umowy w każdej z lokalizacji podanej odpowiednio w pkt 2), 3) i 4) powyżej. Terminy wizyt w wyżej wskazanych lokalizacjach zostaną uzgodnione z Zamawiającym niezwłocznie po zawarciu umowy 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.
kod CPV: 79417000-0
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-01-11
data wszczęcia procedury: 2019-01-11
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-18 12:21:10
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232