Szukaj:
nazwa przetargu: Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego – I/2019
numer postępowania: PN/11/FZP/ DH/NC/2019
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na 6 zadań: Zadanie 1. Roztwory standardowe, bufory, płyny, Zadanie 2. Odczynniki chemiczne, Zadanie 3. Inne chemikalia, Zadanie 4. Drobny sprzęt laboratoryjny, Zadanie 5. Kolektor próbek i ręczny nastrzykiwacz próbek, Zadanie 6. Kolumny do chromatografii żelowej, Zadania 1- 4 dotyczą dostaw sukcesywnych przez okres 12 miesięcy. Dostawy realizowane będą na zlecania wystawiane przez zamawiającego w terminach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Warunki realizacji zamówienia oraz zakres dostaw opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy i załączniku nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy
kod CPV: 24000000-4
szacunkowa wartość EUR: poniżej 300 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-04-30
data wszczęcia procedury: 2019-04-30
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-08 08:50:26
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232