Szukaj:
nazwa przetargu: Dostawa sprzętu komputerowego II/2019
numer postępowania: PN/18/FZP/ FI/2019
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w podziale na 6 zadań. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ, ilości poszczególnego asortymentu zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz rzeczowo-cenowy. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 6a i 6b do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji. 3. Zamawiający będzie udzielać zamówień w ramach prawa opcji w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania Zamawiającego na sprzęt objęty niniejszym postępowaniem oraz dysponowania środkami finansowymi na realizację zamówienia objętego prawem opcji. 4. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane bezpośrednio po wykorzystaniu poszczególnych pozycji zamówienia podstawowego. 5. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w ramach prawa opcji w pełnym zakresie tj. w liczbach podanych w tabeli powyżej. Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu. 7. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia objętego prawem opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji. 8. Zamawiający deklaruje, że zrealizuje minimalny zakres zamówienia o wartości co najmniej równej wartości zamówienia podstawowego.
kod CPV: 30213100-6; 30231300-0; 48900000-7
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-06-06
data wszczęcia procedury: 2019-06-06
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-01 12:49:53
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232