Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: dostawa odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego do prac badawczych i naukowych w podziale na zadania
numer postępowania: 39/FZP/ NC/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: badawczych i naukowych w podziale na zadania. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego do Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia. Dostawy będą realizowane, w terminie podanym w ROZDZIALE VI. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy przynajmniej 1 dzień roboczy przed dostawą.Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia podano w Załączniku 2 do zaproszenia (opis przedmiotu zamówienia). Warunki realizacji dostawy zawarte są w Załączniku 3 do zaproszenia (wzór umowy). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać ofertę na dowolną ilość zadań podanych w Załączniku 2 do zaproszenia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w każdym zadaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
kod CPV: 24000000-4
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-06-12
data wszczęcia procedury: 2019-06-12
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-09 09:49:09
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232