Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Odtworzenie wentylacji w pomieszczeniach 600, 601, 602, 920, 921, 921A i 921B oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji na poziomie 1000 w budynku MIR
numer postępowania: 44/FZP/ FGB/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: 1. Zakres usług świadczonych w ramach realizacji przedmiotu umowy obejmuje: 1) Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania: pn. Odtworzenie wentylacji w pomieszczeniach 600, 601, 602, 920, 921, 921A i B oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji na poziomie 1000 w budynku MIR-PIB przy ulicy Kołłątaja 1 (dalej „obiekcie”) polegającą na: a) opracowaniu na podstawie dokumentacji projektu budowlanego p.n. „Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sporządzonej przez mgr inż. Pawła Wojcieszek”, będącej w posiadaniu Zamawiającego, opisu technicznego dotyczącego realizacji części inwestycji w zakresie odtworzenia instalacji wentylacyjnych dla pomieszczeń 600, 601, 602, 920, 921, 921A i 921B oraz wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na poziomie 1000. Opis techniczny, wraz z Projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb) będzie stanowił element opisu przedmiotu zamówienia w przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego, b) pomoc Zamawiającemu w prowadzeniu przetargu nieograniczonego poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania zadane do opisu przedmiotu zamówienia z pkt. a). Zamawiający wymaga by Wykonawca przekazywał Zamawiającemu odpowiedzi w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania ich od Zamawiającego drogą elektroniczną, 2) po zakończeniu przetargu i zawarciu umowy z Wykonawcą robót budowlanych, Wykonawca będzie wykonywał zadania inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25, 26 Prawa budowlanego, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1202 z późn. zm. 2. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru określa załącznik nr 4 do zaproszenia - wzór umowy.
kod CPV: 71520000 - 9 ; 71247000 – 1 ; 71521000 – 6
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-07-04
data wszczęcia procedury: 2019-07-04
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-22 10:16:51
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232