Szukaj:
nazwa przetargu: Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych wraz z dygestoriami dla laboratoriów chemicznych i biologicznych Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
numer postępowania: PN/21/FZP/NC/2019
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli laboratoryjnych wraz z dygestoriami dla laboratoriów chemicznych i biologicznych Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ, ilości poszczególnego asortymentu zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz rzeczowo-cenowy. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.
kod CPV: 39180000-7, 38000000-5
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tys.
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-07-18
data wszczęcia procedury: 2019-07-18
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-22 10:16:33
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232