Szukaj:
nazwa przetargu: zapytanie ofertowe na dostawę Badawczego standaryzowanego włoka dennego typu TV-3 #930x80 z ciężkim zbrojeniem i workiem.
numer postępowania: 05/FZP/DM/2020
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Badawczego standaryzowanego włoka dennego typu TV-3 #930x80 z ciężkim zbrojeniem i workiem. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 2. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia. 3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres minimum 6 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia.
kod CPV: 39540000-9
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys.
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-01-21
data wszczęcia procedury: 2020-01-21
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-28 14:12:32
kontakt:
faks:
e-mail: mkrawczyk@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232