Szukaj:
nazwa przetargu: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu „Storage” oraz usług typu „Big Data” dostępnych w „chmurze”
numer postępowania: PN/15/ FZP/FI/2020
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu „Storage” oraz usług typu „Big Data” dostępnych w „chmurze”. Wykonawca, będzie świadczył usługę dla Zamawiającego przez cały rok, siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę (licząc od dnia zawarcia umowy do dnia 27.02.2022 r.). Przedmiot zamówienia nie obejmuje migracji aplikacji Zamawiającego do środowiska udostępnionego przez Wykonawcę. Zamawiający dokona migracji aplikacji będących jego własnością we własnym zakresie. Wykonawca realizując przedmiot Zamówienia może korzystać z własnej infrastruktury (Platformy) lub dostarczyć kompletną usługę innego dostawcy. W każdym z przypadków usługa taka musi spełniać wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z kompletnej usługi innego dostawcy, Wykonawca zapewni wsparcie dostawcy usługi w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w Załączniku nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 6 do SIWZ - wzór umowy.
kod CPV: 30211300-4
szacunkowa wartość EUR: poniżej 300 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-03-27
data wszczęcia procedury: 2020-03-27
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-13 14:26:06
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232