Szukaj:
nazwa przetargu: Remont wybranych pomieszczeń wc (poziom 200, 300, 400) w budynku A MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
numer postępowania: PN/20/FZP/ FGB/2020
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: 3. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Remont wybranych pomieszczeń wc (poziom 200, 300, 400) w budynku A MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje następujących prac: 1) roboty przygotowawczo-rozbiórkowe, 2) roboty elektryczne, 3) roboty instalacji sanitarnych wraz z białym montażem, 4) roboty towarzyszące i wykończeniowe, 5) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i wymagania wykonania i odbioru robót budowalnych określa niniejsza SIWZ, wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ oraz: Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis techniczny (OT) z załącznikami: 1) Załącznik 1 do OT –Projekt budowlany pn: „Remont wybranych pomieszczeń wc (poziom 200, 300, 400) w budynku A MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni” wraz z załącznikami 2) Załącznik 2 do OT - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB)
kod CPV: 45111300-1, 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45316000-5, 45311000-0, 45311200-2, 45332000-3, 45331000-6, 45432000-4, 4542000-4
szacunkowa wartość EUR: poniżej 300 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-06-03
data wszczęcia procedury: 2020-06-03
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-08 07:49:09
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232