Szukaj:
nazwa przetargu: Dostawa i montaż regałów archiwalnych stacjonarnych i przejezdnych w budynku MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
numer postępowania: PN/23/FZP/ FG/2020
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów archiwalnych stacjonarnych i przejezdnych w budynku MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ, ilości poszczególnego asortymentu zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz rzeczowo-cenowy. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.
kod CPV: 39131100-0
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-07-03
data wszczęcia procedury: 2020-07-03
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-21 11:40:38
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232