Szukaj:
nazwa przetargu: Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia systemów eksperymentalno-podchowowych dla Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
numer postępowania: PN/25/FZP/NO/2020
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz zapewnienie poprawnego działania, umożliwiającego natychmiastowe rozpoczęcie podchowu ryb, sprzętu i wyposażenia systemów eksperymentalno-podchowowych dla Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach realizacji umowy o dofinansowanie nr 00002-6520.13-OR1100004/19 z funduszy Unii Europejskiej: Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”, Priorytet 1. –Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy. 3. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
kod CPV: 77850000-3, 42520000-7, 45331000-6, 44611000-6, 38424000-3
szacunkowa wartość EUR: powyśej 300 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020-08-05
data wszczęcia procedury: 2020-08-05
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-21 11:40:49
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232